1. CONSTITUTIA ROMANIEI
 2. Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
 3. Legea 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
 4. OUG 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române
 5. HG 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări 
 6. CODUL PENAL
 7. CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ
 8. CODUL CIVIL
 9. CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ
 10. Legea 367/2022 privind dialogul social
 11. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 12. Ordinul MAI 577/2008 privind programul de lucru al poliţiştilor, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal
 13. Ordinul MAI 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne
 14. ANEXE Ordinul MAI nr. 140/2016
 15. OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
 16. HG 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului
 17. HG 1578/2002 privind condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament și recuperare
 18. Ordinul MAI 438/2003 -Norme metodologice acordare concediu de odihnă
 19. HG 1292/2003 privind drepturile de transport ale polițiștilor, elevilor și studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor
 20. Ordinul MAI 51/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situații în care cadrele militare, polițiștii și personalul civil se deplasează la și de la locul de muncă
 21. HG 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului aparținând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplică Statutul polițistului
 22. OG 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate
 23. HG1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti
 24. Ordinul MAI 236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor
 25. REGULI din 30 septembrie 2009 pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor
 26. HG 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor
 27. Ordinul MAI 60/2010 organizarea si executarea activitatilor de mentinere a ordinii si sigurantei publice
 28. Ordinul MAI 40/2018 privind condițiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum și activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut
 29. OUG 195/ 2002 privind Codul Rutier
 30. Legea 122/2006 privind azilul în România
 31. Legea 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
 32. OUG 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene
 33. OUG 105/2001 privind frontiera de stat a României
 34. Legea 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor
 35. Legea 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
 36. OG 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
 37. Ordinul MAI 33/2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne
 38. Legea 544/2001 privind privind liberul acces la informatiile de interes public
 39. Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 40. HG 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România
 41. Ordin MAI 9/2009 privind condițiile în care se suportă de către unitate sumele necesare asigurării asistenței juridice a polițistului pentru fapte săvârșite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuțiilor de serviciu
 42. HG 1083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viață, sănătate și bunuri ale polițiștilor
 43. Ordin MAI 24/2009 privind normele metodologice de aplicare a H.G. nr. 1083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viață, sănătate și bunuri ale polițiștilor
 44. Ordin MAI 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne
 45. OUG 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
 46. HG 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale
 47. Legea 60/1991 organizarea si desfasurarea adunarilor publice
 48. Ordinul comun 182/2009 privind procedura cercetării la fața locului
 49. Ordinul comun 56/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror
 50. CODUL MUNCII
 51. CODUL FISCAL
 52. Dispoziția 123/ 2012 privind stabilirea Concepției unitare de organizare,funcționare și acționare a structurilor de ordine publică ale Poliției Române
 53. HG 284/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cuvenite polițiștilor
 54. Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 55. Instrucțiuni 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne
 56. Ordinul MAI 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor
 57. Legea 319/2006 a securității și sănătății în munca
 58. HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006
 59. Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat
 60. HG 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
 61. HG 1822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti
 62. Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
 63. Legea 554/2004 a contenciosului administrativ
 64. Legea 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare
 65. Ordinul MAI 73/2013 privind organizarea şi funcţionarea camerelor de corpuri delicte
 66. Procedură ultraj
 67. OUG 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
 68. Legea 407/2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic
 69. Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
 70. CODUL SILVIC
 71. Ordinul MAI 154/2004 privind activitățile de educație fizică și sport în unitățile MAI
 72. Ordinul MAI 4/2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează
 73. OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România
 74. Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 75. Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 76. OUG 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne
 77. HG 445/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 78. Legea 141/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen
 79. CODUL VAMAL
 80. HG 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului
 81. Regulamentul UE 399/2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)
 82. HG 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu
 83. Regulamentul UE 1624/2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399
 84. Ordinul MAI 636/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deținătoare de nave din Ministerul Internelor și Reformei Administrative
 85. Ordinul MAI 179/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind întocmirea și comunicarea referatului de evaluare profesională de către conducătorul parchetului sub coordonarea, controlul și conducerea căruia își desfășoară activitatea polițiștii din cadrul poliției judiciare
 86. Ordinul MAI 138/2016 privind organizarea și executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne
 87. HG 866/2015 privind declasificarea sau trecerea în altă clasă ori alt nivel de secretizare a unor categorii de informații referitoare la activitatea Ministerului Afacerilor Interne
 88. HG 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția, pe teritoriul României, a corespondenței clasificate
 89. Ordinul MAI 201/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de informare publică și relații publice în Ministerul Afacerilor Interne
 90. Legea 129/2018 înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
 91. Ordinul MAI 105/2013 privind activitatea de planificare structurală și management organizatoric în unitățile Ministerului Afacerilor Interne
 92. Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
 93. OG 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal
 94. Regulamentul 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
 95. Regulamentul serviciului la bordul navelor aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor
 96. HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
 97. Legea 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite
 98. Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
 99. Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
 100. Legea 52/2013 privind transparența decizională în administrația publică
 101. Ordin MAI 599/ 2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor
 102. GHIDUL CARIEREI POLIȚIȘTILOR
 103. Legea 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri
 104. OUG 107/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
 105. CODUL ADMINISTRATIV
 106. Ordinul MAI 146/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști
 107. Legea 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice
 108. DECRETUL 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României
 109. Legea 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ
 110. OUG 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență
 111. Legea 210/1999 privind concediul paternal
 112. Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
 113. OUG nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranţi
 114. OUG 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
 115. OUG nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale
 116. Legea nr. 190 /2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
 117. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
 118. OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
 119. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
 120. Ordinul MAI-MS nr. 874/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă
 121. HG nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn
 122. Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
 123. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
 124. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
 125. HG 196/2005 HOTĂRÂRE nr. 196 din 17 martie 2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale
 126. Dispozitia IGPR 76/2014
 127. Legea 205/2004 privind protecția animalelor
 128. Instructiuni 9/2013 privind efectuarea analizelor  de riscbla securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003
 129. OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan
 130. OUG 55/2002 privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi
 131. Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003
 132. Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
 133. OUG nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc
 134. Dispoziția IGPR nr 44/2007
 135. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil
 136. Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
 137. HG 123/2002 -NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 
 138. Legea 250/2010- CONVENȚIE  pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii 
 139. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 
 140. OUG 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 141. Legea nr. 344/ 2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire 
 142.  Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
 143. HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006
 144. Ordinul nr. 212 /2010  privind procedurile de lucru pentru activitățile autorităților naționale competente din cadrul Ministerului Administrației și Internelor aferente semnalărilor din Sistemul Informatic Național de Semnalări sau Sistemul de Informații Schengen 
 145. Regulamentul  810/2009  privind instituirea unui Cod comunitar de vize
 146. Regulamentul  2017/2226 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire  pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/201
 147. Regulamentul 2018/1806 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație 
 148. Decizia nr. 565/2014/de introducere a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoașterea unilaterală de către Bulgaria, Croația, Cipru și România a anumitor documente ca fiind echivalente cu vizele naționale ale acestora pentru tranzitul sau șederea preconizată pe teritoriile lor pentru o perioadă care nu depășește 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile și de abrogare a Deciziilor nr. 895/2006/CE și nr. 582/2008/CE 
 149. Dispozitia IGPR nr. 9/2014
 150. Ordinul MAI nr. 399/2004 privind participarea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor la programe de pregătire profesională în străinătate şi utilizarea ulterioară a acestuia
 151. Procedura privind redactarea, gestionarea documentelor neclasificate, clasificate si circuitul documentelor in structurile IGPR nr. PRO-PG 01/2019
 1. CONSTITUTIA ROMANIEI
 2. Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului
 3. Legea 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române
 4. OUG 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române
 5. HG 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări 
 6. CODUL PENAL
 7. CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ
 8. CODUL CIVIL
 9. CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ
 10. Legea 367/2022 privind dialogul social
 11. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 12. Ordinul MAI 577/2008 privind programul de lucru al poliţiştilor, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal
 13. Ordinul MAI 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne
 14. ANEXE Ordinul MAI nr. 140/2016
 15. OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
 16. HG 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului
 17. HG 1578/2002 privind condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament și recuperare
 18. Ordinul MAI 438/2003 -Norme metodologice acordare concediu de odihnă
 19. HG 1292/2003 privind drepturile de transport ale polițiștilor, elevilor și studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor
 20. Ordinul MAI 51/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situații în care cadrele militare, polițiștii și personalul civil se deplasează la și de la locul de muncă
 21. HG 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului aparținând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplică Statutul polițistului
 22. OG 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate
 23. HG1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti
 24. Ordinul MAI 236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor
 25. REGULI din 30 septembrie 2009 pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor
 26. HG 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor
 27. Ordinul MAI 60/2010 organizarea si executarea activitatilor de mentinere a ordinii si sigurantei publice
 28. Ordinul MAI 40/2018 privind condițiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum și activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut
 29. OUG 195/ 2002 privind Codul Rutier
 30. Legea 122/2006 privind azilul în România
 31. Legea 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
 32. OUG 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene
 33. OUG 105/2001 privind frontiera de stat a României
 34. Legea 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor
 35. Legea 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
 36. OG 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
 37. Ordinul MAI 33/2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne
 38. Legea 544/2001 privind privind liberul acces la informatiile de interes public
 39. Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate
 40. HG 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România
 41. Ordin MAI 9/2009 privind condițiile în care se suportă de către unitate sumele necesare asigurării asistenței juridice a polițistului pentru fapte săvârșite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuțiilor de serviciu
 42. HG 1083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viață, sănătate și bunuri ale polițiștilor
 43. Ordin MAI 24/2009 privind normele metodologice de aplicare a H.G. nr. 1083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viață, sănătate și bunuri ale polițiștilor
 44. Ordin MAI 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne
 45. OUG 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români
 46. HG 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale
 47. Legea 60/1991 organizarea si desfasurarea adunarilor publice
 48. Ordinul comun 182/2009 privind procedura cercetării la fața locului
 49. Ordinul comun 56/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror
 50. CODUL MUNCII
 51. CODUL FISCAL
 52. Dispoziția 123/ 2012 privind stabilirea Concepției unitare de organizare,funcționare și acționare a structurilor de ordine publică ale Poliției Române
 53. HG 284/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cuvenite polițiștilor
 54. Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice
 55. Instrucțiuni 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne
 56. Ordinul MAI 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor
 57. Legea 319/2006 a securității și sănătății în munca
 58. HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006
 59. Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat
 60. HG 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate
 61. HG 1822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti
 62. Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
 63. Legea 554/2004 a contenciosului administrativ
 64. Legea 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare
 65. Ordinul MAI 73/2013 privind organizarea şi funcţionarea camerelor de corpuri delicte
 66. Procedură ultraj
 67. OUG 23/2008 privind pescuitul și acvacultura
 68. Legea 407/2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic
 69. Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
 70. CODUL SILVIC
 71. Ordinul MAI 154/2004 privind activitățile de educație fizică și sport în unitățile MAI
 72. Ordinul MAI 4/2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează
 73. OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România
 74. Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive
 75. Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere
 76. OUG 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne
 77. HG 445/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
 78. Legea 141/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen
 79. CODUL VAMAL
 80. HG 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului
 81. Regulamentul UE 399/2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)
 82. HG 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu
 83. Regulamentul UE 1624/2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399
 84. Ordinul MAI 636/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deținătoare de nave din Ministerul Internelor și Reformei Administrative
 85. Ordinul MAI 179/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind întocmirea și comunicarea referatului de evaluare profesională de către conducătorul parchetului sub coordonarea, controlul și conducerea căruia își desfășoară activitatea polițiștii din cadrul poliției judiciare
 86. Ordinul MAI 138/2016 privind organizarea și executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne
 87. HG 866/2015 privind declasificarea sau trecerea în altă clasă ori alt nivel de secretizare a unor categorii de informații referitoare la activitatea Ministerului Afacerilor Interne
 88. HG 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția, pe teritoriul României, a corespondenței clasificate
 89. Ordinul MAI 201/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de informare publică și relații publice în Ministerul Afacerilor Interne
 90. Legea 129/2018 înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
 91. Ordinul MAI 105/2013 privind activitatea de planificare structurală și management organizatoric în unitățile Ministerului Afacerilor Interne
 92. Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice
 93. OG 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal
 94. Regulamentul 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)
 95. Regulamentul serviciului la bordul navelor aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor
 96. HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
 97. Legea 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite
 98. Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
 99. Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
 100. Legea 52/2013 privind transparența decizională în administrația publică
 101. Ordin MAI 599/ 2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor
 102. GHIDUL CARIEREI POLIȚIȘTILOR
 103. Legea 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri
 104. OUG 107/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene
 105. CODUL ADMINISTRATIV
 106. Ordinul MAI 146/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști
 107. Legea 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice
 108. DECRETUL 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României
 109. Legea 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ
 110. OUG 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență
 111. Legea 210/1999 privind concediul paternal
 112. Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
 113. OUG nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranţi
 114. OUG 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
 115. OUG nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale
 116. Legea nr. 190 /2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
 117. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale
 118. OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
 119. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
 120. Ordinul MAI-MS nr. 874/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă
 121. HG nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn
 122. Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
 123. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
 124. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice
 125. HG 196/2005 HOTĂRÂRE nr. 196 din 17 martie 2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale
 126. Dispozitia IGPR 76/2014
 127. Legea 205/2004 privind protecția animalelor
 128. Instructiuni 9/2013 privind efectuarea analizelor  de riscbla securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333/2003
 129. OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan
 130. OUG 55/2002 privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi
 131. Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003
 132. Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor
 133. OUG nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc
 134. Dispoziția IGPR nr 44/2007
 135. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil
 136. Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
 137. HG 123/2002 -NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 
 138. Legea 250/2010- CONVENȚIE  pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii 
 139. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative 
 140. OUG 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 141. Legea nr. 344/ 2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire 
 142.  Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului
 143. HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006
 144. Ordinul nr. 212 /2010  privind procedurile de lucru pentru activitățile autorităților naționale competente din cadrul Ministerului Administrației și Internelor aferente semnalărilor din Sistemul Informatic Național de Semnalări sau Sistemul de Informații Schengen 
 145. Regulamentul  810/2009  privind instituirea unui Cod comunitar de vize
 146. Regulamentul  2017/2226 de instituire a Sistemului de intrare/ieșire  pentru înregistrarea datelor de intrare și de ieșire și a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condițiilor de acces la EES în scopul aplicării legii și de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 și (UE) nr. 1077/201
 147. Regulamentul 2018/1806 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație 
 148. Decizia nr. 565/2014/de introducere a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoașterea unilaterală de către Bulgaria, Croația, Cipru și România a anumitor documente ca fiind echivalente cu vizele naționale ale acestora pentru tranzitul sau șederea preconizată pe teritoriile lor pentru o perioadă care nu depășește 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile și de abrogare a Deciziilor nr. 895/2006/CE și nr. 582/2008/CE 
 149. Dispozitia IGPR nr. 9/2014
 150. Ordinul MAI nr. 399/2004 privind participarea personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor la programe de pregătire profesională în străinătate şi utilizarea ulterioară a acestuia
 151. Procedura privind redactarea, gestionarea documentelor neclasificate, clasificate si circuitul documentelor in structurile IGPR nr. PRO-PG 01/2019
Caută