Legislatie

 

STATUTUL SINDICATULUI EUROPOL

ACORD ÎNCHEIAT ÎNTRE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ ROMÂNE ȘI SINDICATUL POLIȚIȘTILOR EUROPENI ”EUROPOL”

1. ACORDUL COLECTIV privind raporturile de serviciu ale functionarilor publici cu statut special – polițiști din Ministerul Afacerilor Interne

2. Legea 360/2002 privind Statutul politistului

3.Legea 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române

4.OUG 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române

5.HG 639/2007 privind structura organizatorică şi atribuţiile Inspectoratului General pentru Imigrări 

6. CODUL PENAL

7. CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ

8. CODUL CIVIL

9. CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ

10. Legea 62/2011 a dialogului social

11. Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

12. Ordinul MAI 577/2008 privind programul de lucru al poliţiştilor, formele de organizare a acestuia şi acordarea repausului săptămânal

13. Ordinul MAI 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne

ANEXE Ordinul MAI nr. 140/2016

14. OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

15. HG 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului

16.HG 1578/2002 privind condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament și recuperare

17.Ordinul MAI 438/2003 -Norme metodologice acordare concediu de odihnă

18.HG 1292/2003 privind drepturile de transport ale polițiștilor, elevilor și studenților din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor

19.Ordinul MAI 51/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport în unele situații în care cadrele militare, polițiștii și personalul civil se deplasează la și de la locul de muncă

20.HG 65/2003 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului aparținând structurilor Ministerului de Interne, căruia i se aplică Statutul polițistului

21.OG 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate

22.HG1061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti

23.Ordinul MAI 236/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor

REGULI din 30 septembrie 2009 pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor

24. HG 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor

25.Ordinul MAI 60/2010 organizarea si executarea activitatilor de mentinere a ordinii si sigurantei publice

26.Ordinul MAI 40/2018 privind condițiile de stabilire a majorării salariale pentru munca suplimentară prestată de personalul cu statut special, precum și activitățile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut

27. OUG 195/ 2002 privind Codul Rutier

28.Legea 122/2006 privind azilul în România

29. Legea 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate

30. OUG 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene

31.OUG 105/2001 privind frontiera de stat a României

32.Legea 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor

33.Legea 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor

34.OG 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

35.Ordinul MAI 33/2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne

36.Legea 544/2001 privind privind liberul acces la informatiile de interes public

37.Legea 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

38.HG 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România

39.Ordin MAI 9/2009 privind condițiile în care se suportă de către unitate sumele necesare asigurării asistenței juridice a polițistului pentru fapte săvârșite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atribuțiilor de serviciu

40.HG 1083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viață, sănătate și bunuri ale polițiștilor

41.Ordin MAI 24/2009 privind normele metodologice de aplicare a H.G. nr. 1083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viață, sănătate și bunuri ale polițiștilor

42.Ordin MAI 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne

43.OUG 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români

44.HG 196/2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale

45.Legea 60/1991 organizarea si desfasurarea adunarilor publice

46.Ordinul comun 182/2009 privind procedura cercetării la fața locului

47.Ordinul comun 56/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către procuror

48. CODUL MUNCII

49. CODUL FISCAL

50.Acordul colectiv privind raporturile de serviciu ale functionarilor publici cu statut special – politie din Ministerul Afacerilor Interne

51.Dispoziția 123/ 2012 privind stabilirea Concepției unitare de organizare,funcționare și acționare a structurilor de ordine publică ale Poliției Române

52. HG 284/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cuvenite polițiștilor

53.Legea 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

54. CONSTITUTIA ROMANIEI

55.Instrucțiuni 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne

56.Ordinul MAI 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor

57.Legea 319/2006 a securității și sănătății în munca

58.HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006

59.Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat

60.HG 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate

61.HG 1822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti

62.Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici

63. Legea 554/2004 a contenciosului administrativ

64.Legea 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare

65.Ordinul MAI 73/2013 privind organizarea şi funcţionarea camerelor de corpuri delicte

66.Procedură ultraj

67.OUG 23/2008 privind pescuitul și acvacultura

68.Legea 407/2006 vânătorii și a protecției fondului cinegetic

69.Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice

70. CODUL SILVIC

71.Ordinul MAI 154/2004 privind activitățile de educație fizică și sport în unitățile MAI

72.Ordinul MAI 4/2015 privind condiţiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează

73.OUG 194/2002 privind regimul străinilor în România

74.Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive

75.Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

76. OUG 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne

77. HG 445/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României

78. Legea 141/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informatic Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen

79. CODUL VAMAL

80. HG 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului

81. Regulamentul UE 399/2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen)

82. HG 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu

83. Regulamentul UE 1624/2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399

84.Ordinul MAI 636/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deținătoare de nave din Ministerul Internelor și Reformei Administrative

85. Ordinul MAI 179/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind întocmirea și comunicarea referatului de evaluare profesională de către conducătorul parchetului sub coordonarea, controlul și conducerea căruia își desfășoară activitatea polițiștii din cadrul poliției judiciare

86. Ordinul MAI 138/2016 privind organizarea și executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne

87. HG 866/2015 privind declasificarea sau trecerea în altă clasă ori alt nivel de secretizare a unor categorii de informații referitoare la activitatea Ministerului Afacerilor Interne

88. HG 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea și protecția, pe teritoriul României, a corespondenței clasificate

89. Ordinul MAI 201/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de informare publică și relații publice în Ministerul Afacerilor Interne

90. Legea 129/2018 înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

91. Ordinul MAI 105/2013 privind activitatea de planificare structurală și management organizatoric în unitățile Ministerului Afacerilor Interne

92. Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice

93. OG 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal

94.Regulamentul 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

95. Regulamentul serviciului la bordul navelor aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor

96. HG 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

97. Legea 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite

98. Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice

99. Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției

100. Legea 52/2013 privind transparența decizională în administrația publică

101.Ordin MAI 599/ 2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor

102. GHIDUL CARIEREI POLIȚIȘTILOR

103. Legea 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri

104. OUG 107/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene

105. CODUL ADMINISTRATIV

106. Ordinul MAI 146/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști

107. Legea 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii și siguranței publice

108. DECRETUL 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României

109. Legea 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

110. OUG 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență

111. Legea 210/1999 privind concediul paternal

112. Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

113. OUG nr. 53/2015 pentru stabilirea unor măsuri aplicabile în cazul apariţiei la frontiera de stat a României a unui aflux masiv de imigranţi

114. OUG 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor

115. OUG nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale

116. Legea nr. 190 /2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

117. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

118. OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

119. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

120. Ordinul MAI-MS nr. 874/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

121. HG nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor ce revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn

122. Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice

123. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

124. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice

125. HG 196/2005 HOTĂRÂRE nr. 196 din 17 martie 2005 privind aprobarea Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii stradale

126. Regulamentul CE 399/2016

 

 

 

 

Model Cerere Compensație de Chirie

Model Cerere Concediu Odihnă

Model Cerere Concediu Studii

Model Cerere Decontare Servicii Turistice

Model Cerere Decontare Transport

Model Cerere Indemnizație Instalare