Cum sunt evaluați polițiștii. Iată care sunt etapele!

În această perioadă se desfășoară evaluarea activității profesionale individuale și a conduitei polițiștilor. În materialul informativ de astăzi vă prezentăm care sunt etapele realizării acestei activități. De foarte multe ori, poliţiştii sunt nemulţumiţi de modul în care sunt evaluaţi de către şefii ierarhici din cauza subiectivismului de care cei din urmă dau dovadă uneori, atunci când întocmesc fişele de evaluare.Tot ceea ce trebuie să ştie fiecare poliţist despre evaluarea de serviciu se regăseşte în rândurile de mai jos.

Activitatea de evaluare este o obligație de serviciu a șefilor stabiliți în conformitate cu prevederile art. 26^2 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, care poartă întreaga răspundere pentru obiectivitatea realizării acesteia. Metodologia privind evaluarea de serviciu a polițiștilor se regăsește în Anexa 8 Capitolul I din Ordinul MAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne.

Evaluarea activității profesionale individuale și a conduitei polițistului, denumită în continuare evaluare de serviciu, se realizează o dată pe an. Perioada evaluată este cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea. Evaluarea de serviciu anuală se realizează între 1 ianuarie și 15 februarie din anul următor perioadei evaluate.

Prin excepție, evaluarea de serviciu se realizează și pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută la alin. (1), în următoarele situații:

 • la acordarea gradului profesional următor;
 • la modificarea sau suspendarea raportului de serviciu, care produce consecințe pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice, sau la încetarea raportului de serviciu;
 • la modificarea sau suspendarea raportului de serviciu, care produce consecințe pe o perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice, sau la încetarea raportului de serviciu, în alte situații decât cele prevăzute la  69 alin. 1 lit. g)h)i)sau l), al persoanei care are competența de a întocmi evaluarea;
 • în alte situații decât cele prevăzute la  a)-c), atunci când activitatea desfășurată de polițist este mai mare de 30 de zile.

Evaluarea de serviciu se realizează în baza următoarelor criterii:

 • modul de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților înscrise în fișa postului;
 • legalitatea exercitării competențelor conferite de funcție;
 • nivelul cunoștințelor și deprinderilor specifice, raportat la cerințele postului;
 • aptitudini personale și respectarea normelor de etică și deontologie aplicabile polițistului;
 • aptitudini organizatorice sau, exclusiv pentru personalul care îndeplinește atribuțiile funcțiilor prevăzute cu salariu de comandă, capacități manageriale demonstrate în îndeplinirea atribuțiilor.

 Calificativele care se acordă polițiștilor la evaluarea de serviciu sunt:

 •  foarte bine FB;
 •  bine B;
 •  satisfăcător S;
 • nesatisfăcător NS;

În vederea realizării evaluării de serviciu, anuală sau parțială, se parcurg următoarele etape:

 •  completarea datelor de identificare din formularul de evaluare de serviciu;
 •  stabilirea, de către șeful care are competență de întocmire a evaluării de serviciu, a indicatorilor de evaluare specifici postului, pentru criteriul de evaluare „modul de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților înscrise în fișa postului”, în baza atribuțiilor cuprinse în fișa postului, potrivit frecvenței și importanței sarcinilor și atribuțiilor îndeplinite în perioada evaluată, și înscrierea lor în formularul evaluării de serviciu;
 • planificarea și desfășurarea, de către șeful care are competență de întocmire a evaluării de serviciu, a interviului de evaluare realizat potrivit anexei nr. 21 la ordin, precum și consemnarea în formularul de evaluare de serviciu a unor date și informații culese în această etapă, respectiv a factorilor care au afectat performanța polițistului, solicitările polițistului apreciat, precum și confirmarea studiilor și a programelor de formare profesională continuă pe care le-a absolvit/la care a participat polițistul;
 • acordarea, de către șeful care are competență de întocmire a evaluării de serviciu, a punctajului pentru fiecare criteriu/indicator de evaluare, calcularea punctajului mediu, a punctajului ponderat, precum și a punctajului general, respectiv a calificativului general rezultat, care este propus pentru aprobare; înscrierea constatărilor și concluziilor sintetice, raportat la modul de îndeplinire a criteriilor și indicatorilor de evaluare, precum și a aprecierii potențialului de dezvoltare profesională ;și a propunerilor privind evoluția profesională, potrivit prevederilor din anexa nr. 22 la ordin transmiterea formularului de evaluare de serviciu completat persoanei cu competență de aprobare a evaluării de serviciu;
 • analiza, de către șeful care are competență de aprobare a evaluării de serviciu a polițistului, a modului de apreciere realizat de șeful care are competență de întocmire a evaluării, acordarea calificativului general și înscrierea concluziilor și recomandărilor și cu privire la polițistul evaluat în formularul de evaluare de serviciu; modificarea punctajelor acordate de șeful care a întocmit evaluarea și, după caz, a calificativului general propus de către acesta, în situația în care apreciază că aceasta nu corespunde realității, potrivit Îndrumarului de completare a formularului de evaluare de serviciu a polițiștilor, prevăzut în anexa nr. 22 la ordin; transmiterea formularului de evaluare de serviciu completat către șeful care a întocmit evaluarea de serviciu;
 • comunicarea, de către șeful care a întocmit evaluarea de serviciu, a rezultatului evaluării și prezentarea formularului de evaluare de serviciu în vederea luării la cunoștință de către polițistul evaluat, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data aprobării; în situația în care polițistul evaluat nu poate lua cunoștință de rezultatele evaluării de serviciu formularul de evaluare de serviciu aprobat se păstrează la șeful care a întocmit evaluarea de serviciu, până la data la care încetează situația care a condus la imposibilitatea aducerii la cunoștință a rezultatului evaluării.
 • transmiterea, de către șeful care a întocmit evaluarea de serviciu, după încheierea termenului legal în care polițistul evaluat poate formula contestație, a formularului de evaluare de serviciu aprobat, la structura de resurse umane care gestionează dosarul de personal al polițistului evaluat.
 • Polițistului care în perioada evaluată a fost trimis să urmeze programe de formare profesională continuă i se iau în considerare rezultatele activității desfășurată în această perioadă la evaluarea de serviciu.

În situația în care au fost întocmite mai multe evaluări de serviciu parțiale, șeful care are competență de întocmire a evaluării de serviciu anuale are obligația de a completa, după finalizarea evaluării de serviciu parțiale fișa sintetică cu evaluările parțiale de serviciu și calificativul final, prevăzută în anexa nr. 20 la ordin, potrivit Îndrumarului de completare a formularului de evaluare de serviciu a polițiștilor, prevăzut în anexa nr. 22 la ordin.

Evaluarea de serviciu realizată în condițiile alin. 1 reprezintă evaluare de serviciu anuală, iar cea realizată în condițiile alin. 2 reprezintă evaluare de serviciu parțială. Polițistului i se întocmește evaluare de serviciu anuală numai dacă perioada de activitate desfășurată este, cumulat, de cel puțin 6 luni inclusiv.

Rezultatul evaluării de serviciu se aduce la cunoștință polițistului în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării. Polițistul nemulțumit de rezultatul evaluării de serviciu poate formula contestație în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință.

Contestația formulată cu precizarea motivelor contestării și a argumentelor corespunzătoare, se depune la secretariatul unității din care face parte persoana care a aprobat evaluarea. Contestația, împreună cu formularul de evaluare de serviciu, se înaintează de către șeful care a aprobat evaluarea, în termen de 3 zile lucrătoare, șefului ierarhic superior al acestuia.

În termen de 2 zile lucrătoare, șeful ierarhic superior numește o comisie de soluționare a contestației, formată dintr-un număr impar de membri, dar nu mai puțin de 3, dintre care unul este desemnat președinte. Comisia soluționează contestația în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data constituirii.Modul de soluționare a contestației se consemnează într-un proces-verbal, semnat de membrii comisiei, și se aduce la cunoștința polițistului în termen de 5 zile lucrătoare de la soluționare.

Polițistul nemulțumit de rezultatul contestației se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii. În această situație, procedura administrativă prealabilă prevăzută la art. 7 din Legea nr. 554/2004, nu se mai efectuează.

Rezultatul cercetării contestației se consemnează într-un proces-verbal și constă în una din următoarele soluții:

 • a) respingerea contestației ca tardiv formulată;
 • b) respingerea contestației ca nemotivată;
 • c) respingerea contestației ca neîntemeiată și menținerea rezultatului evaluării de serviciu;
 • d) admiterea contestației cu precizarea noului calificativ care urmează să fie trecut în formularul de evaluare.

În speranţa că v-am fost de ajutor cu acest material informativ, dacă aveți și alte nelămuriri cu privre la acest subiect, nu ezitați să ne scrieți fie pe pagina de facebook Sindicat Europol, fie pe adresa de email sindicateuropol@gmail.com

Viitorul ne aparţine !

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Cum sunt evaluați polițiștii. Iată care sunt etapele!

Distribuie

4 răspunsuri

 1. In cazul in care in anul 2020 am lucrat doar 3 luni, iar din aprilie pana in octombrie am fost in concediu medical (concediu de maternitate), iar din octombrie mi s-au suspendat raporturile de serviciu pentru efectuarea concediului pentru cresterea copilului, mi se va intocmi evaluare partiala sau anuala?

 2. indicatorii de evaluare trebuie adusi la cunostiinta polistului rvaluat la inceputul perioadei de evaluare

  care baza legala

  multumesc

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută