Tematică și bibliografie pentru admiterea în școlile MAI

După cum prea bine cunoașteți, deficitul de personal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a atins cote alarmante, procentul ce reprezintă ieșirile din sistem fiind cu mult peste cifrele alocate procesului de școlarizare din ultimi ani, astfel încât astăzi ne aflăm în situația nefericită în care un polițist este nevoit să execute sarcini cât pentru alți 2 sau 3 colegi.

Din aceste considerente, deși pentru anul 2022 fusese stabilit prin HG nr. 477/ 2021 un număr de 2668 de locuri, a fost solicitată suplimentarea acestora cu încă 2891 de locuri pentru anul I la învățământul postliceal militar organizat de Ministerul Afacerilor Interne în anul şcolar 2021-2022, astfel încât cifra de şcolarizare să fie de 5559 locuri, procesul de pregătire urmând să fie derulat în sistem suveică, respectiv o serie de elevi să urmeze cursurile de școlarizare în cadrul unităților de învățământ, în timp ce o altă serie să execute stagiul de practică.

Având în vedere cifra de școlarizare anunțată, venim în sprijinul celor ce doresc să acceadă în sistem și să urmeze o carieră în cadrul Poliției Române, punând la dispoziția acestora Tematica și bibliografia recomandate candidaților înscriși la concursul de admitere în școlile postliceale de ordine publică ale MAI, după cum urmează:

I. LIMBA ROMÂNĂ – 40 %

Tematică:

LEXIC

 • Vocabularul limbii române. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului
 • Cuvântul. Forma şi conţinutul. Cuvântul de bază. Sensul cuvintelor în context. Sensul propriu (de bază şi secundar) şi sensul figurat
 • Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului. Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicală
 • Mijloace externe de îmbogăţire a vocabularului. Neologismele
 • Sinonimele. Antonimele. Omonimele. Paronimele. Regionalismele. Arhaismele
 • Cuvintele polisemantice
 • Unităţile frazeologice (locuţiuni, expresii)
 • Pleonasmul

NOŢIUNI DE FONETICĂ

 • Vocalele. Consoanele. Semivocalele. Diftongul. Triftongul. Hiatul
 • Silaba. Despărţirea cuvintelor în silabe

MORFOSINTAXA

 • Părţile de vorbire flexibile. Clasificare/fel (articol, substantiv, pronume, numeral, adjectiv, verb). Locuţiunile. Categorii morfologice (gen, număr, caz, persoană, grad de comparaţie, diateza, conjugare, mod, timp). Funcţii sintactice
 • Părţile de vorbire neflexibile. Clasificare/fel (adverb, prepoziţie, conjuncţie, interjecţie). Locuţiunile. Funcţii sintactice (adverb, interjecţie)

NOŢIUNI DE SINTAXĂ

 • Relaţii sintactice în propoziţie şi în frază (coordonare şi subordonare)
 • Fraza. Propoziţia principală şi secundară/subordonată. Elementele de relaţie în frază. Propoziţia regentă şi propoziţia subordonată. Elementul regent
 • Propoziţia şi părţile de propoziţie. Tipurile de propoziţie

SINTAXA PROPOZIŢIEI ȘI A FRAZEI

 • Predicatul și propoziția subordonată predicativă
 • Subiectul și propoziția subordonată subiectivă
 • Atributul şi propoziţia subordonată atributivă
 • Complementul. Complementul direct şi indirect. Complementele circumstanţiale de loc, de timp, de mod. Complementul circumstanţial de cauză şi de scop
 • Propoziţia subordonată completivă directă
 • Propoziţia subordonată completivă indirectă
 • Propoziţiile subordonate circumstanţiale de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop

II. LIMBĂ STRĂINĂ – 15 %

LIMBA ENGLEZĂ

Tematică:

 • MORFOLOGIE
 • ARTICOLUL: Hotărât, nehotărât, zero
 • SUBSTANTIVUL: Pluralul substantivelor; Substantive defective de număr
 • ADJECTIVUL: Tipuri; Gradele de comparație
 • PRONUMELE: Tipuri
 • NUMERALUL: Tipuri
 • VERBUL: Indicativul, subjonctivul, infinitivul, participiul, gerunziul, diateza activă, diateza pasivă, Verbele auxiliare, modale, regulate, neregulate; Modurile personale, nepersonale
 • ADVERBUL: Tipuri; Grade de comparație
 • CUVINTE DE LEGĂTURĂ: Prepoziții, conjuncții, locuțiuni
 • SINTAXA: Tipuri de propoziții (enunțiative, interogative, negative); Corespondența timpurilor; Vorbirea directă și indirectă; Întrebări disjunctive
 • LEXIC: Cuvinte și expresii, sinonime, antonime, paronime.

LIMBA FRANCEZĂ 

Tematică:

 • MORFOLOGIE
 • ARTICOLUL: Articolul hotărât, articolul nehotărât, articolul partitiv. Omisiunea articolului
 • SUBSTANTIVUL: Genul substantivelor. Numărul substantivelor
 • ADJECTIVUL: Acordul adjectivului calificativ. Gradele de comparație. Adjectivele posesive, demonstrative, nehotărâte
 • NUMERALUL: Tipuri
 • PRONUMELE: Tipuri
 • VERBUL: Modurile verbelor. Timpurile verbelor. Diatezele verbelor. Si condiţional, Si dubitativ.Verbe de grupa întâi, grupa a doua, grupa a treia. Verbele auxiliare avoir şi être – folosite la timpurile compuse. Acordul participiului trecut (cu être, cu avoir, cu verbele reflexive). Verbele impersonale
 • ADVERBUL: Tipuri. Grade de comparație
 • CUVINTE DE LEGĂTURĂ: Prepoziţia, locuţiuni prepoziţionale. Conjuncţia, locuțiuni conjuncționale
 • SINTAXA: Concordanța timpurilor la modul indicativ. Sintaxa propoziţiei: exprimarea afirmaţiei, negaţiei, interogaţiei. Sintaxa frazei: propoziţii subordonate completive, circumstanţiale, relative. Propoziția/fraza interogativă directă/indirectă. Propoziția/fraza afirmativă/negativă. Propoziția/fraza imperativă/emfatică.
 • LEXIC: Cuvinte și expresii; sinonime, antonime, paronime, omonime, familii de cuvinte, cuvinte polisemantice.

Bibliografie:

Dicționar Ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a-II-a revăzută și adăugită, Academia Română, Institutul de Lingvistică.

Un element important este reprezentat de faptul că sunt recomandate toate manualele şcolare alternative, elaborate şi aprobate prin ordinele Ministerului Educaţiei, aflate în vigoare, din materia cărora se stabilesc subiectele de concurs. Subiectele nu vizează conținutul unui manual anume.

III. LEGISLAȚIA SPECIFICĂ MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE, PRECUM ȘI INSTITUȚIILOR POLITICE ALE STATULUI – 20 %

 1.  Legislație specifică MAI
 • Ministerul Afacerilor Interne – organizare, funcționare, atribuții
 • Poliția Română– organizare, funcționare, atribuții
 • Poliția de Frontieră Română – organizare, funcționare, atribuții
 • Jandarmeria Română – organizare, funcționare, atribuții
 • Etica și deontologia personalului Ministerului Afacerilor Interne
 1. Instituții politice ale statului: Parlamentul României, Președintele României, Guvernul României, administrația publică, autoritatea judecătorească.

Bibliografie:

 • Constituția României;
 • Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Legea 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 218/2002 (republicată) privind organizarea şi funcționarea Poliției Române, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcționarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului.

IV. EDUCAȚIE CIVICĂ ȘI CETĂȚENEASCĂ, EXERCIȚII DE EVALUARE A CAPACITĂȚII DE ANALIZĂ ȘI SINTEZP, PRECUM ȘI EXERCIȚII PRIVIND DEPRINDEREA RAȚIONAMENTULUI LOGIC – 15 % 

Tematică:

 • Apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;
 • Drepturi ale cetățenilor și respectarea principiului egalitații între aceștia;
 • Forme de discriminare și sancționarea acestora;
 • Argumentarea si structura argumentării;
 • Termenii: caracterizare generală (definire, tipuri de termeni), raporturi între termeni;
 • Propoziții categorice: tipuri de propoziții categorice, raporturi logice între propoziții categorice;
 • Raționamente: caracterizare generală (definire, structură) – tipuri de raționament;
 • Utilizarea unor raționamente adecvate în luarea deciziilor;
 • Stabilirea unor corelații între întemeierea deciziilor, acțiune și consecințele acestora.

Bibliografie:

 • Declarația Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948 (emitent Organizația Națiunilor Unite);
 • Convenția din 4 noiembrie 1950 pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, actualizată ( Titlul I Drepturi și libertăți);
 • Constituția României ( Tilul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale);
 • OG 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Capitolul I și capitolul II – art. 6-15).

Și în ceea ce privește acest ultim capitol al tematicii și bibliografiei sunt recomandate toate manualele şcolare alternative, elaborate şi aprobate prin ordinele Ministerului Educaţiei, aflate în vigoare, din materia cărora se stabilesc subiectele de concurs. Subiectele nu vizează conținutul unui manual anume.

Pe această cale urăm succes în procesul de pregătire în vederea susținerii sesiunilor de admitere, tuturor celor ce doresc să acceadă în sistem și îi asigurăm de întregul nostru sprijin pentru a deveni polițiști profesioniști.

DESCARCĂ AICI TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA!

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Tematică și bibliografie pentru admiterea în școlile MAI

Distribuie

5 răspunsuri

 1. In Ordinul publicat in Monitorul Oficial, nr 824 , partea I , din 27 /09/2021 pentru modificarea si completarea Ordinului MAI nr 140 / 2016 se spune clar ca normele nou introduse , adica Legislatia, Educatia civica si Logica nu se aplica in sesiunile de admitere ale anului scolar 2021 – 2022, caci nu respecta cele 6 luni minime de modificare a programei . De ce apar in tematica sesiunii din marie- aprilie?

 2. Mi-am dorit din copilărie să devin polițist,
  dar din cauza situației materiale de atunci nu și-au permis părinții a mă trimite la școală de subofițeri. Ar fi o mare bucurie și o mare onoare de a face parte din acest sistem!

 3. Educația civica și cetățeneasca, se vor da la examenul de admitere în cadrul școlii de politie postliceale?

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută