Tematica și bibliografia pentru concursul de încadrare directă în Poliția Română

Vă punem la dispoziție tematica și bibliografia pentru concursul de ocupare, cu încadrare din sursă externă, a celor 412 funcții de ajutor șef de post. Proba scrisă se va desfășura printr-un chestionar de tip grilă cu întrebări din legislația de mai jos. Bibliografia este formată din 27 de acte normative pe care candidații vor trebui să le parcurgă pentru a putea răspunde celor 59 de subiecte ale tematicii.

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA

 

CAPITOLUL I

 • TEMATICA
 • Organizarea, funcționarea şi atribuțiile Poliției Române;
 • Unități teritoriale din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române;
 • Raporturile dintre poliție și autoritățile administrației publice locale;
 • Atribuțiile Poliției Române;
 • Drepturile și obligațiile polițiștilor;
 • Selecționarea, pregătirea, acordarea gradelor profesionale și încadrarea polițiștilor în categorii și grade profesionale;
 • Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului;
 • Recompense, răspunderea juridică şi sancțiuni;
 • Întreruperea și încetarea raporturilor de serviciu ale polițistului;
 • Etica şi deontologia polițienească.

 

 • BIBLIOGRAFIE
 • Legea nr. 218/2002 (republicată) privind organizarea şi funcționarea Poliției Române, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG. nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea disciplinară a polițiștilor;
 • HG. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al polițistului și Anexa (Codul de etică și deontologie al polițistului);

 

CAPITOLUL II

2.1. TEMATICA

Codul penal

Partea generală

 • Infracțiunea (Titlul II – Capitolul I – art. 15-17, Capitolul II – art. 18-22, Capitolul III – art. 23-31, Capitolul IV – art. 32-34, Capitolul V – art. 35-38, art. 41-45, Capitolul VI – art. 46-52);
 • Pedepsele (Titlul III – Capitolul I – art. 53-55, Capitolul V – art.74-79);
 • Măsurile de siguranță (Titlul IV – Capitolul I – art. 107-108, Capitolul II – art. 109-112);
 • Minoritatea (Titlul V – Capitolul I – art. 113-116);
 • Cauzele care înlătură răspunderea penală (Titlul VII – art. 152-159);
 • Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală (Titlul X – art. 172-187).

 

Partea specială

 • Infracţiuni contra persoanei (Titlul I, Capitolul II – art. 193-199, Capitolul V – art. 203-204, Capitolul VI – art. 205-208, Capitolul IX – art. 224-225);
 • Infracţiuni contra patrimoniului (Titlul II – Capitolul I – art. 228-232, Capitolul III – art. 238, art. 243-244, Capitolul V – art. 253-256);
 • Infracțiuni contra înfăptuirii justiției (Titlul IV – art. 268-275,);
 • Infracțiuni de corupție și de serviciu (Titlul V – Capitolul I – art. 289-292);
 • Infracțiuni de fals (Titlul VI – Capitolul III – art. 322, 323, 326, 327)
 • Infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială (Titlul VIII – Capitolul I – art. 370-372, art. 375).

 

Codul de procedură penală

Partea generală

 • Principiile și limitele aplicării legii procesuale penale (Titlul I – art. 1-13);
 • Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal (Titlul II – Capitolul I – art. 14-18, Capitolul II – art. 19-28);
 • Participanţii în procesul penal (Titlul III – Capitolul I – art. 29-34, Capitolul II – art. 35-36, art. 41-46, art. 49-50, art. 55-61, Capitolul III – art. 77-81, Capitolul IV – art. 82-83, Capitolul V – art. 84-85, Capitolul VI – art. 86-87, Capitolul VII – art. 88-96);
 • Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii (Titlul IV – Capitolul I – art. 97-103, Capitolul II – art. 104-112, art. 114-124, Capitolul III – art. 132-137, Capitolul VI – art. 156-167, art. 169-171, Capitolul VII – art. 172-184, Capitolul VIII – art. 192-195, Capitolul IX – art. 196, Capitolul X – art. 197-201);
 • Măsurile preventive și alte măsuri procesuale (Titlul V – Capitolul I – art. 202, art. 209-242);
 • Acte procesuale și procedurale comune (Titlul VI – Capitolul I – art. 257-267, Capitolul IV – art. 277-279, Capitolul V – art. 281-282).

 

 

Partea specială

 • Urmărirea penală (Titlul I – Capitolul I – art. 285-287, Capitolul II – art. 288-298, Capitolul III – art. 299-304, Capitolul IV – art. 305-311, art. 314-324, Capitolul V – art. 327, Capitolul VII – art. 336-337, art. 340);
 • Proceduri speciale (Titlul IV – Capitolul I – art. 478-483);

 

2.2. BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală, cu modificările și completările ulterioare;

 

CAPITOLUL III

3.1. TEMATICA

 • Constatarea contravențiilor, aplicarea sancțiunilor contravenționale, căile de atac și executarea sancțiunilor contravenționale;
 • Sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
 • Declararea prealabilă a adunărilor publice;
 • Obligațiile privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice. Sancțiuni;
 • Instituții cu atribuții în prevenirea și combaterea violenței domestice;
 • Servicii sociale pentru prevenirea și combaterea violenței domestice;
 • Ordinul de protecție provizoriu;
 • Ordinul de protecție;
 • Dispoziții generale și sancțiuni privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;
 • Eliberarea actelor de identitate, activități care se desfășoară pentru eliberarea cărții de identitate simple, a cărții electronice de identitate, a cărții de identitate provizorii și a dovezii de reședință;
 • Răspunderi și sancțiuni prevăzute de Codul Silvic;
 • Constatarea contravențiilor silvice și aplicarea sancțiunilor;
 • Răspunderi și sancțiuni privind pescuitul și acvacultura;
 • Dispoziții generale; Forme de pază, paza cu polițiști locali și paza proprie, paza în mediul rural, paza și protecția prin societăți specializate; Sisteme tehnice de protecție și alarmare împotriva efracției-mijloace de protecție și alarmare împotriva efracției; Selecția, atestarea, angajarea, pregătirea și doatrea personalului de pază și gardă de corp-dotarea personalului de pază; Atribuțiile personalului de pază; Obligațiile conducătorilor de unități; Obligațiile Ministerului Afacerilor Interne; Răspunderi și sancțiuni;
 • Analiza de risc și sancțiuni; Planul de pază; Paza în mediul rural; Sisteme tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției- mijloace de protecție și alarmare împotriva efracției; Dispoziții finale; Documentele specifice executării și evidențierii serviciului de pază prin forțe și mijloace civile și modelele acestora; Descrierea, culoarea și modelul uniformelor de serviciu ale personalului de pază propriu;
 • Uzul de armă;
 • Dispoziții generale privind protecția animalelor;
 • Condiții privind deținerea animalelor;
 • Măsuri pentru protecţia temporară a animalelor aflate într-o situaţie de pericol;
 • Sancțiuni prevăzute de Legea 205/2004 (republicată) privind protecția animalelor;
 • Obligațiile deținătorilor de câini periculoși și condițiile deținerii acestora;
 • Infracțiuni și contravenții prevăzute de O.U.G. nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi;
 • Programul de gestionare a câinilor fără stăpân;

 

3.2. BIBLIOGRAFIE

 • OG. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 61/1991 (republicată) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 60/1991 (republicată) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cap. II, III și V;
 • Legea nr. 217/2003 (republicată) pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul comun M.A.I. – M.M.J.S nr. 146/2578/2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști;
 • Ordonanța de urgență nr. 97/2005 (republicată) privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;
 • Hotărâre nr. 295 din 10 martie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil, cap. IV, Secțiunea 1, art. 42-44, Secțiunea a 2-a, art. 48, art. 50, Secțiunea a 4-a, art. 60, art. 62;
 • Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 23/2008 (actualizată) – privind pescuitul și acvacultura;
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cap. I, art. 1-5, cap II, Secțiunea a 2-a, Secțiunea a 3-a, Secțiunea a 4-a, art. 10-19, cap. IV, Secțiunea 1, art. 27, cap. V, Secțiunea a 3-a, art. 40-44, cap. VI, Secțiunea 1, art. 46-47, cap. VII, art. 50, cap. VIII, art. 53, cap. IX, art. 56-59;
 • H.G. nr. 301/2012 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, modificată și completată, art. 2-4, Anexă cap. I, art. 5, cap. II, secțiunea a 4-a rt. 21-22, cap. V, Secțiunea I, art. 68, cap. VII, art. 99 și art. 991 , Anexa 2, Anexa 3;
 • Legea nr. 17 din 2 aprilie 1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor(actualizată), III;
 • Legea nr. 205/2004 (republicată) privind protecția animalelor;
 • O.U.G. nr. 55/2002 (republicată) privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi;
 • O.U.G. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;

 

CAPITOLUL IV

4.1. TEMATICA

 • Accesul liber la informaţiile de interes public;
 • Verificarea și soluționarea petițiilor;
 • Măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016//679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Clasificarea și declasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecție specifice claselor și nivelurilor de secretizare;
 • Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate;
 • Contravenții și sancțiuni la normele privind protecția informațiilor clasificate.

 

4.2. BIBLIOGRAFIE

 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • OG. nr. 27/2002 privind privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • M.A.I. 33/2020 privind activităţile de soluționare a petițiilor, primirea în audiență și consiliere a cetățenilor în M.A.I. ;
 • Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • HG. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor Naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, Anexa 1, cap. 2, 3 și 9.

 

PRECIZĂRI:

Candidații vor studia actele normative stabilite în bibliografie cu toate modificările și completările avute la data publicării anunțului.

Actele normative menționate în bibliografie și pentru care nu sunt specificate capitol sau titluri, vor fi studiate în totalitate.

Candidații vor susține probe fizice.

                     

 

 

 

Sindicatul EUROPOL: Tematica și bibliografia pentru concursul de încadrare directă în Poliția Română

Distribuie

6 răspunsuri

 1. Daca reuseste un absolvent de liceu sa (inteleaga), nu sa invete aceasta bibliografie se poate inscrie la examen pentru intrarea in magistratura.

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută