Sunt politistii evaluati in mod obiectiv?

În materialul informativ de astăzi vom prezenta un subiect controversat în rândul poliţiştilor şi anume evaluarea de serviciu a acestora.Mulţi poliţişti sunt nemulţumiţi de modul în care sunt evaluaţi de către şefii ierarhici datorită subiectivismului de care cei din urmă dau dovadă atunci când întocmesc fişele de evaluare.Ceea ce trebuie să ştie fiecare poliţist despre evaluarea de serviciu se regăseşte în rândurile de mai jos.

     Activitatea de evaluare este o obligație de serviciu a șefilor stabiliți în conformitate cu prevederile art. 26^2 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, care poartă întreaga răspundere pentru obiectivitatea realizării acesteia. Metodologia privind evaluarea de serviciu a polițiștilor se regaseste in Anexa 8 Capitolul I din OMAI 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne.

În vederea realizării unei evaluări cât mai complete și corecte a polițistului, șeful unității, precum și șeful structurii de resurse umane din cadrul acesteia, au obligația să asigure continuitatea cunoașterii activității, conduitei și potențialului de dezvoltare profesională a polițiștilor din subordine, respectiv a polițiștilor din unitățile pentru care asigură gestiunea resurselor umane.

Șeful unității  ia măsuri pentru desfășurarea următoarelor activități de pregătire a evaluării anuale de serviciu:

 1. a) emiterea dispoziției/ordinului de zi privind organizarea și desfășurarea activității de evaluare de serviciu anuală a polițiștilor
 2. b) instruirea personalului care participă la activitatea de evaluare de serviciu a polițiștilor subordonați;
 3. c) difuzarea formularelor de evaluare de serviciu a polițiștilor.

Activitățile  se realizează în perioada 1-31 decembrie sau, în situația în care polițistul evaluat are statut de personalul didactic și didactic auxiliar, în perioada 1-30 septembrie.                  Rezultatele evaluării de serviciu susțin activitatea de:

 1. a) luare a deciziilor privind avansarea în gradul profesional următor;
 2. b) stabilire a obiectivelor profesionale de perspectivă și planificare a carierei;
 3. c) identificare a nevoilor de formare profesională continuă;
 4. d) validare a programelor de recrutare, selecție, încadrare, formare profesională continuă; e) înlesnire a dialogului dintre șef și subordonat, în vederea creșterii performanței profesionale;
 5. f) acordare a unor drepturi stabilite de actele normative în vigoare.

     Calificativele care se acordă polițiștilor la evaluarea de serviciu sunt:

 1. a) foarte bine FB
 2. b) bine B
 3. c) satisfăcător S
 4. d) nesatisfăcător NS

Rezultatele evaluărilor de serviciu obținute de polițiștii care au efectuat misiuni în străinătate în cadrul unor forțe/ structuri multinaționale/ au fost detașați la instituții/ organisme ale Uniunii Europene ori la alte instituții/ organisme internaționale, se echivalează potrivit dispozițiilor stabilite în prezenta anexă. Calificativele obținute la evaluările de serviciu de polițiștii delegați sau detașați la instituții sau autorități publice din afara MAI, de polițiștii prevăzuți la art. 3 alin. , precum și de polițiștii proveniți din rândul cadrelor militare mutate din instituții militare sau transferate din instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, se echivalează potrivit prevederilor

În vederea realizării evaluării de serviciu, anuală sau parțială, se parcurg următoarele etape:

 1. a) completarea datelor de identificare din formularul de evaluare de serviciu;
 2. b) stabilirea, de către șeful care are competență de întocmire a evaluării de serviciu, a indicatorilor de evaluare specifici postului, pentru criteriul de evaluare „modul de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților înscrise în fișa postului”, în baza atribuțiilor cuprinse în fișa postului, potrivit frecvenței și importanței sarcinilor și atribuțiilor îndeplinite în perioada evaluată, și înscrierea lor în formularul evaluării de serviciu;
 3. c) planificarea și desfășurarea, de către șeful care are competență de întocmire a evaluării de serviciu, a interviului de evaluare realizat potrivit anexei nr. 21 la ordin, precum și consemnarea în formularul de evaluare de serviciu a unor date și informații culese în această etapă, respectiv a factorilor care au afectat performanța polițistului, solicitările polițistului apreciat, precum și confirmarea studiilor și a programelor de formare profesională continuă pe care le-a absolvit/la care a participat polițistul;
 4. d) acordarea, de către șeful care are competență de întocmire a evaluării de serviciu, a punctajului pentru fiecare criteriu/indicator de evaluare, calcularea punctajului mediu, a punctajului ponderat, precum și a punctajului general, respectiv a calificativului general rezultat, care este propus pentru aprobare; înscrierea constatărilor și concluziilor sintetice, raportat la modul de îndeplinire a criteriilor și indicatorilor de evaluare, precum și a aprecierii potențialului de dezvoltare profesională ;și a propunerilor privind evoluția profesională, potrivit prevederilor din anexa nr. 22 la ordin transmiterea formularului de evaluare de serviciu completat persoanei cu competență de aprobare a evaluării de serviciu;
 5. e) analiza, de către șeful care are competență de aprobare a evaluării de serviciu a polițistului, a modului de apreciere realizat de șeful care are competență de întocmire a evaluării, acordarea calificativului general și înscrierea concluziilor și recomandărilor și cu privire la polițistul evaluat în formularul de evaluare de serviciu; modificarea punctajelor acordate de șeful care a întocmit evaluarea și, după caz, a calificativului general propus de către acesta, în situația în care apreciază că aceasta nu corespunde realității, potrivit Îndrumarului de completare a formularului de evaluare de serviciu a polițiștilor, prevăzut în anexa nr. 22 la ordin; transmiterea formularului de evaluare de serviciu completat către șeful care a întocmit evaluarea de serviciu;
 6. f) comunicarea, de către șeful care a întocmit evaluarea de serviciu, a rezultatului evaluării și prezentarea formularului de evaluare de serviciu în vederea luării la cunoștință de către polițistul evaluat, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data aprobării; în situația în care polițistul evaluat nu poate lua cunoștință de rezultatele evaluării de serviciu formularul de evaluare de serviciu aprobat se păstrează la șeful care a întocmit evaluarea de serviciu, până la data la care încetează situația care a condus la imposibilitatea aducerii la cunoștință a rezultatului evaluării.
 7. g) transmiterea, de către șeful care a întocmit evaluarea de serviciu, după încheierea termenului legal în care polițistul evaluat poate formula contestație, a formularului de evaluare de serviciu aprobat, la structura de resurse umane care gestionează dosarul de personal al polițistului evaluat.
 8. Polițistului care în perioada evaluată a fost trimis să urmeze programe de formare profesională continuă i se iau în considerare rezultatele activității desfășurată în această perioadă la evaluarea de serviciu.

În situația în care au fost întocmite mai multe evaluări de serviciu parțiale, șeful care are competență de întocmire a evaluării de serviciu anuale are obligația de a completa, după finalizarea evaluării de serviciu parțiale fișa sintetică cu evaluările parțiale de serviciu și calificativul final, prevăzută în anexa nr. 20 la ordin, potrivit Îndrumarului de completare a formularului de evaluare de serviciu a polițiștilor, prevăzut în anexa nr. 22 la ordin.

Polițistul nemulțumit de rezultatul evaluării de serviciu poate formula contestație în condițiile art. 26^4 alin. (2) și (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare

În situația în care polițistul evaluat a formulat contestație cu privire la rezultatul evaluării de serviciu, șeful care a aprobat evaluarea de serviciu, transmite contestația șefului ierarhic superior, însoțită de formularul de evaluare de serviciu a polițistului și fișa postului acestuia. Șeful ierarhic superior nominalizează comisia de soluționare a contestației, denumită în continuare comisie, în conformitate cu prevederile art. 26^4 alin. (6) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, stabilind totodată și cine este șeful acesteia. Comisia verifică dacă termenul legal de depunere a contestației a fost respectat, precum și dacă sunt prezentate motivele contestării și argumente corespunzătoare.

În cazul în care se constată formularea contestației cu respectarea condițiilor prevăzute la alin. (3), comisia solicită persoanei care a întocmit evaluarea de serviciu și persoanei care a aprobat-o să întocmească în termen de 3 zile lucrătoare un raport care să cuprindă motivația corespunzătoare a propunerii/acordării punctajelor și calificativelor contestate.

Cercetarea contestației se realizează pe baza datelor înscrise în formularul de evaluare de serviciu, fișei postului polițistului evaluat, rapoartelor prevăzute la alin. (4), a interviului realizat de comisie cu polițistul care a contestat rezultatul evaluării și, dacă este cazul, cu persoanele care au întocmit/aprobat evaluarea, precum și a oricăror documente în baza cărora comisia își poate formula un punct de vedere obiectiv asupra activității profesionale și conduitei avute în perioada evaluată de polițistul care a contestat rezultatul evaluării.

Contestația se soluționează în termenul prevăzut la art. 26^4 alin. (6) din Legea nr. 360/2002 privind   Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, iar rezultatul cercetării se consemnează într-un proces-verbal și constă în una din următoarele soluții:

 1. a) respingerea contestației ca tardiv formulată;
 2. b) respingerea contestației ca nemotivată;
 3. c) respingerea contestației ca neîntemeiată și menținerea rezultatului evaluării de serviciu;
 4. d) admiterea contestației cu precizarea noului calificativ care urmează să fie trecut în formularul de evaluare.

Procesul-verbal prevăzut la alin. (6), împreună cu documentele prevăzute la alin. (5), se prezintă șefului care a desemnat comisia.  O copie a procesului-verbal întocmit de comisie, precum și formularul de evaluare de serviciu, se transmit polițistului care a contestat rezultatul evaluării în vederea luării la cunoștință, pe bază de semnătură.

Documentele întocmite în urma verificărilor se clasează la structura care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea din care face parte polițistul evaluat, iar formularul de evaluare și o copie a procesului-verbal se introduc în dosarul personal al celui în cauză.

În speranţa că v-am fost de ajutor cu acest material informativ, vom continua şi săptămâna viitoare cu  alte subiecte de interes pentru poliţişti.

Viitorul ne aparţine !

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Sunt politistii evaluati in mod obiectiv?

Distribuie

2 răspunsuri

 1. inca se merge pe copy/paste in MAi, sunt sefi pusi sa evalueze activitatea unor subordonati, sefi care habar nu au pe ce lume sunt. nu stiu unde este cnp.-ul cu c.i.-ul in mana.
  si astfel ajungem la contestare, unde comisiile de rezolvare a contestatiilor sunt mana in mana cu sefii de mai sus si nu rezolva nimic, deoarece deranjeaza bunul mers al lucrurilor.
  s-a intamplat asa ceva la pptf cv din srpt ct.
  magaria este continua si se perpetueaza. boul care trage tot ala e batut.

 2. Sunt si polițiști care poarta in desaga carnetul de p-v și nu știu să completeze un formular contravenție …..

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută