O nouă sesiune de admitere în școlile de poliție

Având în vedere deficitul excesiv de la nivelul structurilor de poliție, precum și faptul că actualele promoții nu vor putea suplini valul de pensionări și demisii din structurile Poliției Române, în perioada octombrie-decembrie 2022 va fi organizată o nouă sesiune de admitere în școlile de agenți de poliție de la Câmpina și Cluj.

La acest moment nu a fost stabilit calendarul privind etapele desfășurării concursului de admitere, pe site-ul oficial al Școlii de Agenți de Poliție ”Vasile Lascăr” Câmpina și cel al Școlii de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca fiind doar tematica și bibliografia specifică pentru admitere.

Până la această oră nu sunt cunoscute cifrele de școlarizare, însă venim în sprijinul celor ce doresc să acceadă în sistem și să urmeze o carieră în cadrul Poliției Române, punând la dispoziția acestora Tematica și bibliografia recomandate candidaților înscriși la concursul de admitere în școlile postliceale de ordine publică ale MAI, după cum urmează:

I. LIMBA ROMÂNĂ – 40 %

Tematică:

LEXIC

 • Vocabularul limbii române. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului;
 • Cuvântul. Forma şi conţinutul. Cuvântul de bază. Sensul cuvintelor în context; Sensul propriu (de bază şi secundar) şi sensul figurat;
 • Mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului. Derivarea. Compunerea; Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea). Familia lexicală;
 • Mijloace externe de îmbogăţire a vocabularului. Neologismele;
 • Antonimele. Omonimele. Paronimele. Regionalismele. Arhaismele;
 • Cuvintele polisemantice;
 • Unităţile frazeologice (locuţiuni, expresii);
 • Pleonasmul.

NOŢIUNI DE FONETICĂ

 • Consoanele. Semivocalele. Diftongul. Triftongul. Hiatul;
 • Despărţirea cuvintelor în silabe.

MORFOSINTAXA

 • Părţile de vorbire flexibile. Clasificare/fel (articol, substantiv, pronume, numeral, adjectiv, verb). Locuţiunile. Categorii morfologice (gen, număr, caz, persoană, grad de comparaţie, diateza, conjugare, mod, timp). Funcţii sintactice;
 • Părţile de vorbire neflexibile. Clasificare/fel (adverb, prepoziţie, conjuncţie, interjecţie). Locuţiunile. Funcţii sintactice (adverb, interjecţie).

NOŢIUNI DE SINTAXĂ

 • Relaţii sintactice în propoziţie şi în frază (coordonare şi subordonare);
 • Propoziţia principală şi secundară/subordonată. Elementele de relaţie în frază; Propoziţia regentă şi propoziţia subordonată. Elementul regent;
 • Propoziţia şi părţile de propoziţie. Tipurile de propoziţie.

SINTAXA PROPOZIŢIEI ȘI A FRAZEI

 • Predicatul și propoziția subordonată predicativă;
 • Subiectul și propoziția subordonată subiectivă;
 • Atributul şi propoziţia subordonată atributivă;
 • Complementul direct şi indirect. Complementele circumstanţiale de loc, de timp, de mod. Complementul circumstanţial de cauză şi de scop;
 • Propoziţia subordonată completivă directă;
 • Propoziţia subordonată completivă indirectă;
 • Propoziţiile subordonate circumstanţiale de loc, de timp, de mod, de cauză, de scop.

II. LIMBĂ STRĂINĂ – 15 %

LIMBA ENGLEZĂ 

Tematică:

MORFOLOGIE

ARTICOLUL: Hotărât, nehotărât, zero

SUBSTANTIVUL: Pluralul substantivelor; Substantive defective de număr

ADJECTIVUL: Tipuri; Gradele de comparație

PRONUMELE: Tipuri

NUMERALUL: Tipuri

VERBUL: Indicativul, subjonctivul, infinitivul, participiul, gerunziul, diateza activă, diateza pasivă, Verbele auxiliare, modale, regulate, neregulate; Modurile personale, nepersonale

ADVERBUL: Tipuri; Grade de comparație

CUVINTE DE LEGĂTURĂ: Prepoziții, conjuncții, locuțiuni

SINTAXA: Tipuri de propoziții (enunțiative, interogative, negative); Corespondența timpurilor; Vorbirea directă și indirectă; Întrebări disjunctive

LEXIC: Cuvinte și expresii, sinonime, antonime, paronime.

LIMBA FRANCEZĂ 

Tematică:

MORFOLOGIE

ARTICOLUL: Articolul hotărât, articolul nehotărât, articolul partitiv. Omisiunea articolului

SUBSTANTIVUL: Genul substantivelor. Numărul substantivelor

ADJECTIVUL: Acordul adjectivului calificativ. Gradele de comparație. Adjectivele posesive, demonstrative, nehotărâte

NUMERALUL: Tipuri

PRONUMELE: Tipuri

VERBUL: Modurile verbelor. Timpurile verbelor. Diatezele verbelor. Si condiţional, Si dubitativ. Verbele auxiliare avoir şi être – folosite la timpurile compuse. Acordul participiului trecut (cu être, cu avoir, cu verbele reflexive). Verbele impersonale.

ADVERBUL: Tipuri. Grade de comparație

CUVINTE DE LEGĂTURĂ: Prepoziţia, locuţiuni prepoziţionale. Conjuncţia, locuțiuni conjuncționale

SINTAXA: Concordanța timpurilor la modul indicativ. Sintaxa propoziţiei: exprimarea afirmaţiei, negaţiei, interogaţiei. Sintaxa frazei: propoziţii subordonate completive, circumstanţiale, relative. Propoziția/fraza interogativă directă/indirectă. Propoziția/fraza afirmativă/negativă. Propoziția/fraza imperativă/emfatică.

LEXIC: Cuvinte și expresii; sinonime, antonime, paronime, omonime, familii de cuvinte, cuvinte polisemantice.

Bibliografie:

Dicționar Ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a-II-a revăzută și adăugită, Academia Română, Institutul de Lingvistică.

Sunt recomandate toate manualele şcolare alternative, elaborate şi aprobate prin ordinele Ministerului Educaţiei, aflate în vigoare în anul școlar 2020-2021,
din materia cărora se stabilesc subiectele de concurs. Subiectele nu vizează conținutul unui manual anume.

III. LEGISLAȚIA SPECIFICĂ MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE, PRECUM ȘI INSTITUȚIILOR POLITICE ALE STATULUI – 20 %

 1.  Legislație specifică MAI
 • Ministerul Afacerilor Interne – organizare, funcționare, atribuții;
 • Poliția Română– organizare, funcționare, atribuții;
 • Poliția de Frontieră Română – organizare, funcționare, atribuții;
 • Jandarmeria Română – organizare, funcționare, atribuții;
 • Etica și deontologia personalului Ministerului Afacerilor Interne.
 1. Instituții politice ale statului: Parlamentul României, Președintele României, Guvernul României, administrația publică, autoritatea judecătorească.

Bibliografie:

 • Constituția României;
 • Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 218/2002 (republicată) privind organizarea şi funcționarea Poliției Române, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcționarea Jandarmeriei Române, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră Române, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea de Guvern nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului.

IV. EDUCAȚIE CIVICĂ ȘI CETĂȚENEASCĂ, EXERCIȚII DE EVALUARE A CAPACITĂȚII DE ANALIZĂ ȘI SINTEZP, PRECUM ȘI EXERCIȚII PRIVIND DEPRINDEREA RAȚIONAMENTULUI LOGIC – 15 % 

Tematică:

 • Apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;
 • Drepturi ale cetățenilor și respectarea principiului egalitații între aceștia;
 • Forme de discriminare și sancționarea acestora;
 • Argumentarea si structura argumentării;
 • Termenii: caracterizare generală (definire, tipuri de termeni), raporturi între termeni;
 • Propoziții categorice: tipuri de propoziții categorice, raporturi logice între propoziții categorice;
 • Raționamente: caracterizare generală (definire, structură) – tipuri de raționament: raționamente deductive imediate cu propoziții categorice (obversiunea, conversiunea), raționamente deductive mediate (silogismul – caracterizare generală, figuri și moduri silogistice, verificarea validității silogismelor) și raționamente nedeductive (inducția completă și inducția incompletă);
 • Utilizarea unor raționamente adecvate în luarea deciziilor;
 • Stabilirea unor corelații între întemeierea deciziilor, acțiune și consecințele acestora

Bibliografie:

 • Declarația Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948 (emitent Organizația Națiunilor Unite);
 • Convenția din 4 noiembrie 1950 pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, actualizată ( Titlul I Drepturi și libertăți);
 • Constituția României ( Tilul II Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale);
 • OG 137/200 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Capitolul I și capitolul II – art. 6-15).
Sunt recomandate toate manualele şcolare alternative, elaborate şi aprobate prin ordinele Ministerului Educaţiei, aflate în vigoare în anul școlar 2020-2021,
din materia cărora se stabilesc subiectele de concurs. Subiectele nu vizează conținutul unui manual anume.

DESCARCĂ AICI TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU ADMITERE!

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

 

Sindicatul EUROPOL: O nouă sesiune de admitere în școlile de poliție

Distribuie

7 răspunsuri

 1. Vai de ei, nu știu ce îi așteaptă. Se sacrifică cel puțin 30 de ani fără familie, fără salariu motivant, lucrează într un mediu ingrat iar când să se bucure de pensie vin cu onor aleșii și îi plafonează, ne respectând legea pe care o modifică anual prin OUG. Le plâng de milă. Succes celor ce își doresc această meserie.

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută