Cum te poți angaja fără concurs la Poliția Transporturi

În continuarea procesului de diminuare a deficitului de personal, care se resimte tot mai mult odată cu fluxul de cetățeni ucrainieni care aleg să se refugieze pe teritoriul țării noastre, Poliția Română continuă, cu titlu de excepție, procedura de ocupare, pentru perioadă determinată, de maxim 3 ani, dar nu mai mult de 90 de zile de la data încetării situației care generează un aflux mare de persoane din Ucraina a unui număr de 42 de posturi vacante de agent de poliție specialitatea „transporturi”.

Astfel, din numărul total de posturi, 2 sunt destinate Serviciului  de Transporturi Maritime din cadrul IGPR, iar celelalte 40 de posturi de agent sunt destinate Secțiilor Regionale de Poliție Transporturi din țară, pentru ocuparea acestora putând să candideze persoanele care îndeplinesc condițiile legale, în cadrul următoarelor unități de poliție, asemănător posturilor din structurile de ordine publică, după cum urmează:

 • Serviciul Transporturi Maritime Constanța – 2 posturi;
 • SRPT Constanța – 2 posturi;
 • SRPT Constanța-BPTA – 3 posturi;
 • SRPT Constanța-BJPT – 18 posturi;
 • SRPT Constanța-SJPT Ialomița – 4 posturi;
 • SRPT Constanța-SJPT Călărași – 3 posturi;
 • SRPT Constanța-BJPT Tulcea – 3 posturi;
 • SRPT Galați – 1 post;
 • SRPT Galați-BJPT Galați – 1 post;
 • SRPT Galați-BPTN Galați – 1 post;
 • SRPT Galați-BJPT Brăila – 3 posturi;
 • SRPT Galați-SJPT Vrancea – 1 post.

În vederea ocupării posturilor vacante, persoanele interesate trebuie să cunoască faptul că procedura de ocupare se organizează la nivelul Inspectoratului General al Poliţiei Române, iar la inspectoratelor de poliţie județene, care deservesc Secțiile Regionale de Poliție Transporturi, unde se regăsesc posturile vacante pentru care se organizează procedura, se realizează activitățile de recrutare.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

La procedura de ocupare pot să participe persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții generale, valabile pentru toate posturile aflate în procedură de ocupare:

 1. să aibă cetățenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exercițiu;
 4. să fie apți din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, activitate ce se va realiza în perioada 04.07. – 20.07.2022, prin grija structurilor de resurse umane ale unităților în al căror state de organizare se află posturile vacante);
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 6. să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de polițist;
 7. să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;
 8. să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;
 9. să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. să nu fi desfășurat activități de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. să nu aibă, la încadrarea ca polițist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic;
 12. să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale);
 13. dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate nu dobândesc grade profesionale mai mici decât gradele militare echivalente deținute în rezervă;
 14. să dețină permis de conducere categoria „B”;
 15. de asemenea, pentru a participa la procedură persoanele interesate trebuie să îndeplinească și condițiile de studii din fișa postului, pentru toate posturile în procedură, respectiv să fi absolvit studii medii cu diplomă de bacalaureat.

REGULI PRIVIND ÎNSCRIEREA LA PROCEDURA DE ANGAJARE, FĂRĂ CONCURS

Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile care se regăsesc în cadrul fiecărui inspectorat de poliție județean, menționând unitatea în cauză,(Exemplu: Vă rog să-mi aprobați înscrierea la procedura de ocupare, fără concurs, a posturilor de agent de poliție din cadrul Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța – BJPT Constanța).

Înscrierea se realizează în perioada 21.06. – 01.07.2022 (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 01.07.2022 doar până la orele 16:00) online la adresa de e-mail a unităţii în al cărei stat de organizare se regăsesc posturile pentru care se organizează procedura.

Adresele de e-mail destinate înscrierilor sunt următoarele:

 • pentru posturile din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Serviciului de Poliție Transporturi Maritime: so@politiaromana.ro
 • pentru posturile din cadrul: SRPT Constanța, SRPT Constanța-BPTA, SRPT Constanța-BJPT Constanța, SRPT Constanța-SJPT Ialomița, SRPT Constanța-SJPT Călărași, SRPT Constanța-BJPT Tulcea: resurseumane@ct.politiaromana.ro
 • pentru posturile din cadrul: SRPT Galați, SRPT Galați-BJPT Galați, SRPT Galați-BPTN Galați, SRPT Galați-BJPT Brăila, SRPT Galați-SJPT Vrancea: resurseumane@gl.politiaromana.ro

EXAMINAREA PSIHOLOGICĂ A CANDIDAȚILOR

Această activitate ce intră în competența Centrului de Psihosociologie al MAI va avea loc în perioada 04.07. – 20.07.2022, data, ora, locul şi celelalte detalii vor fi stabilite ulterior în funcție de numărul de candidați şi vor fi comunicate prin postare pe pagina de Internet a Poliției Române și pe pagina de Internet a unităților de recrutare care deservesc Secțiile Regionale de Poliție Transporturi.

EXAMINAREA MEDICALĂ A CANDIDAȚILOR

Activitatea va avea loc  tot în perioada 04.07. – 20.07.2022, ocazie cu care candidații înscriși se vor prezenta în data de 04.07.2022 la Direcția Medicală din MAI, respectiv la Centrele Medicale Județene având asupra lor adeverința eliberată de către medicul de familie, pentru întocmirea fișei medicale – tip de încadrare în MAI, pe care o vor finaliza și depune la dosarul de recrutare până la data de 21.07.2022 ora 1200.

DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE ANGAJARE

În cadrul acestei etape, candidații vor fi nevoiți să susțină două probe, după cum urmează:

1.Proba de evaluare a performanței fizice

Se va desfășura în perioada 26.07.2022-02.08.2022, având caracter eliminatoriu și se face potrivit probei, normelor şi baremelor specifice prevăzute în anexa nr. 3^1 la Ordinul OMAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.

Evaluarea performanței fizice a candidaților constă în parcurgerea în întregime a traseului practic-aplicativ şi a elementelor care îl compun şi abordarea obligatorie a tuturor obstacolelor, în ordinea stabilită, conform schiței prezentate (Anexa 7), fiind declarat „PROMOVAT” candidatul care îndeplinește baremul minim de 3’20”, timpul obținut va fi luat în calcul, ca şi criteriu de departajare, doar în caz de egalitate între doi sau mai mulți candidați la „testul grilă”, caz în care va fi declarat „ADMIS” candidatul care a obținut timpul cel mai bun la proba fizică.

Proba de evaluare a performanței fizice poate fi contestată o singură dată, la adresa de e-mail so@politiaromana.ro, în termen de 24 de ore de la postarea rezultatelor pe pagina de Internet a Poliţiei Române, iar admiterea contestației determină replanificarea candidatului şi susținerea din nou a probei.

2.Proba scrisă

Aceasta va consta într-un test scris, de tip grilă, elaborat de către Comisia de angajare din cadrul IGPR din tematica şi bibliografia recomandată, având ca scop verificarea cunoștințelor de specialitate pe care le au candidații şi va avea loc la data de 06.08.2022, durata de  rezolvare a testului fiind de 3 ore.

Ora şi locul unde se va desfășura proba scrisă se vor stabili, în funcție de numărul candidaților şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunț ulterior pe pagina de internet a Poliţiei Române, www.politiaromana.ro, Secțiunea carieră – Posturi scoase la concurs (adresa http://www.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs) și a unităților de recrutare care deservesc Secțiile Regionale de Poliție Transporturi.

Pentru a fi declarat „ADMIS”, candidatul trebuie să obțină minimum nota 7,00, iar în situația în care este declarat ”RESPINS” poate contesta o singură dată rezultatul la adresa de e-mail so@politiaromana.ro, în termen de 24 de ore de la afișare.

După cum puteți observa, la fel ca în cazul posturilor din cadrul structurilor de ordine publică, în anunțurile unităților de poliție organizatoare se vorbește despre proceduri de angajare fără concurs. Însă în cadrul acelorași anunțuri constatăm faptul că, în realitate, avem de a face cu o veritabilă procedură de concurs având în vedere că persoanele interesate trebuie să susțină probe fizice, să îndeplinească un barem de 3’20”, timpul ce va fi luat în calcul pentru departajarea candidaților.

Mai mult, aceștia vor susține un test grilă dintr-o tematică și bibliografie prestabilite, fiind obligați să obțină minimum nota 7,00 pentru a fi declarați ”ADMIS”. Pe scurt, în această perioadă, Poliția Română a demarat o procedură de angajare pe o perioadă determinată, fără concurs, dar totuși cu concurs.

Le urăm succes tuturor celor ce doresc să acceadă în sistem și îi asigurăm de întregul nostru suport pentru a face față dificultăților întâmpinate în activitate și putea să-și exercite prerogativele ce le vor reveni potrivit funcției într-un mod profesionist.

CONSULTĂ AICI ANUNȚUL PRIVIND PROCEDURA DE ANGAJARE FĂRĂ CONCURS!

Viitorul ne aparține!

Echipa Sindicatului Europol

Sindicatul EUROPOL: Cum te poți angaja fără concurs la Poliția Transporturi

Distribuie

10 răspunsuri

   1. Totul este scris :
    Studii : LICEUL ( DIPLOMA BACALAUREAT)
    PROBĂ PSIHOLOGICĂ( SĂ NU FII DEMENT)
    PROBĂ SPORTIVĂ ( SĂ LE AI CU FUGA)
    FĂRĂ TATUAJE DE CURVUȘTINCĂ SAU de ȘMENAR
    TEST GRILĂ ( DACĂ TE DUCE CAPU )

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Caută